Thomas Hamon aux mondiaux 2010.

Thomas Hamon aux mondiaux 2010.